Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1.1. Zodra u een product afneemt van Mijnfietstrainer.nl wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Mijnfietstrainer.nl (hierna; “MFT”). MFT is onderdeel (een merknaam) van Chalet Beyond Travels

 

 1. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van MFT en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen MFT en het Lid.

2.2. MFT is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. MFT zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, wordt in eerste instantie gezocht naar een voor beide partijen goeie oplossing. Wordt er geen goeie oplossing gevonden dan is voortijdige beëindigen van lidmaatschap mogelijk met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient schriftelijke (per email) te gebeuren.


 1. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan MFT mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden.

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk

 

 1. Inschrijfgelden

4.1. Het inschrijfgelden dienen vooraf middels internetbankieren via de de tool op de portal van Eversports te worden voldaan

4.2. Bij niet tijdige betaling in geval van een factuur zullen er eerst 2 herinneringen worden gestuurd. Mocht Lid dan nog niet betaald hebben dan heeft MFT het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het Lid zijn verplichtingen niet nakomt. Kosten voor uitstaande lidmaatschap zullen in geval van 2 herinneringen vermeerderd worden met E50,- administratie kosten. Nadat het lid aan zijn verplichtingen heeft voldaan is MFT uiteraard weer gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

4.3. Mocht er sprake zijn incassokosten nadat er geen gehoor is gegeven aan de 2 herinneringen dan zullen deze kosten in het geheel aan Lid worden doorberekend. MFT stelt Lid daar vooraf van op de hoogte.


4.4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. MFT is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.


 1. Privacy

5.1. MFT verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2. In de Privacyverklaring van MFT  wordt op een rijtje gezet welke gegevens door MFT worden verwerkt, voor welke doeleinden MFT dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

 

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Vroegtijdige beëindiging van deelname van diensten van MFT (strippenkaart / cursus / worshop e.d.) is niet mogelijk. Beëindiging verloopt automatisch na afloop van diensten daar is geen opzegging voor nodig.

 

 1. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel (minimale duur van 3 weken) kan met schriftelijke toestemming van MFT het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 4 weken worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van MFT – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De opschorting zal worden geregeld door het aanbieden van vervangende trainingen en niet middels terugstorten van niet genoten trainingen.

 

 1. Tijden / aanbod

9.1. MFT is bevoegd om aanbod geheel of gedeeltelijk te annuleren  tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Er zal een alternatief worden aangeboden om deze door MFT geannuleerde training in te halen. N.v.t. voor strippenkaarten.
 1. Klachten

10.1. In geval van klachten met betrekking tot aanbod diensten MFT dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de betreffende trainer en in tweede instantie tot MFT. Mail naar info@chaletbeyond.nl

 1. Aansprakelijkheid

12.1. MFT is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch MFT, noch de trainer kunnen verantwoordelijk worden gesteld. 

 

 1. Regels voor buiten trainigen

13.1. Het dragen van een valhelm bij het fietsen is verplicht. Helm niet mee betekent niet meetrainen.

13.2. Het meenemen en aan hebben van verlichting bij het fietsen, indien de trainer daar om vraagt, is verplicht. Het niet meehebben van goed werkende verlichting kan leiden tot niet mee kunnen trainen.

13.3. De trainer heeft te alle tijden de bevoegdheid de training af te zeggen of in te korten indien de veilidheid daar om vraagt. Denk aan onweer. Een van te voren afgezegde training vanwege overmacht en om wille van de veiligheid zullen we proberen in te halen, dat is geen verplichting.

13.4. Cursisten dienen groepsegels, opdrachten en commando’s van de trainer op te volgen. Het herhaaldelijk niet opvolgen van opdrachten of verzoeken kan leiden tot uitsluiting van de training.

13.5. De trainer van MFT kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geven.


 1. Slotbepalingen

14.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de voorwaarden  van MFT.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en MFT kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan (de reserveringstool van Eversport is ook schriftelijk) en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.